Ceturtdiena, 16. augusts, 2018.
Vārda dienas: Astra, Astrīda
Teksta versija Lielāki burti
Meklēt
 
 


   
Aicinām uz Lieldienu ikonu izstādi “Kunga Kristus un Dievmātes godam!" 30. marts drukāt
Ikonu izstāde J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā
Kunga Kristus un Dievmātes godam!
2017. gada 11. aprīlis – 14. maijs
Sagaidot Kristus Augšāmcelšanās svētkus šajā gadā, aicinām uz Lieldienu ikonu izstādi J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā “Kunga Kristus un Dievmātes godam!”, kuru uz Saldus muzeju ir atveduši Latvijas Kristīgās akadēmijas ikonogrāfiakadēmijas studenti, pasniedzēji un absolventi. Izstāde ir kā aicinājums ienākt Kristus Augšāmcelšanās svētku telpā un laikā, aplūkojot darbus, kas tapuši kā pagodinājums Dievam Kristum un Dievmātei un arī kā pateicība par talantu, par iespēju attēlot svētumu un to atklāt apkārtējiem.
Latvijas Kristīgajā akadēmijā īstenotā studiju programma “Bībeles māksla” ir vienīgā studiju programma Eiropā, kurā ir iespēja apgūt kanoniskās ikonogrāfijas prasmes bakalaura un maģistra diploma līmenī. Specializācija ir iespējama trīs sakrālās jeb Bībeles mākslas jomās: ikonu gleznošanā, altārglezniecībā un sakrālajā grafikā & kaligrāfijā. Studenti apgūst zināšanas mākslas pamatjomās un padziļinātas zināšanas specialitātē, kā arī teorētiskās zināšanas dažādās humanitārajās un starpnozaru zinātnēs. Ikonu glezniecības virziens ir izveidots, sadarbojoties ar ikonu glezniecības centriem Jeruzalemē, Sinajā (Ēģiptē), kā arī ar vietējiem un ārzemju meistariem. Ikonu glezniecība tiek apgūta pēc senajām, tradicionālajām tehnoloģijām, ievērojot Pareizticīgās Baznīcas liturģiskās mākslas kanonus.
Izstādē ir apskatāmi Latvijas Kristīgās akadēmijas studentu diplomdarbi, kā arī pasniedzēju un absolventu darbi, kuri ir uzzīmēti, izvēloties dažādus ikonogrāfiskos stilus un skolas. Ikonas attēlo pašu Kristu dažādos viņa dzīvos notikumos, Viņa Māti – Jaunavu Mariju, un svētos. Izstādes mērķis ir atklāt to ikonogrāfisko daudzveidību, kādā Baznīca attēlo Kungu Jēzu Kristu, Dievmāti un viņas lomu cilvēku dzīvēs.
Pašas Jaunavas Marijas dzīves gājums ir īpašs, jo Marija atklāj sevī ticības uzvaru pār šaubām, pieņemot Erceņģeļa Gabriēla vēsti par to, ka viņa dzemdēs Dieva Dēlu: “Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda” (Lūkas 1:38). Tā Marija parāda pazemību un paklausību Dievam, kas kalpo arī par piemēru mums, mācoties pieņemt Dieva prātu mūsu dzīvēs. Tā arī Marija kļūst par Dieva Māti, dāvājot mums iemiesojušos Dieva Dēlu, un katrā ikonā parāda mums ceļu pie sava Dēla un mūsu Kunga. To var redzēt Dievmātes rokas žestā, kas norāda uz Kristu, Kurš par Sevi ir teicis: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani” (Jāņa 14:6) – ar nodomu glābt cilvēku no ļauna un pārradīt jaunai dzīvei.
Dievmāte visu savu mūžu bija saistīta ar sava Dēla dzīvi, un viņas liktenis bija arī redzēt Savu Dēlu ejam cauri krusta ciešanām un nāvei. Taču mēs zinām, ka Viņa nāve vērtīsies Augšāmcelšanās notikumā. Un šo dzīvības uzvaru pār nāvi atklāj izstādes centrālā ikona – Kristus Augšāmcelšanās ikona, kurā redzam Kristu nokāpjam ellē un satriecam nāves varu. Apkārt uzvarošajam Kristum redzam Dievmāti un sievas, kas ar Mariju bija kopā pie kapa, eņģeļus godājam Kristus dzīvudarošo krustu, ganus, kam pirmajiem tika pavēstīts par Kristus dzimšanu, Vecās derības ķēniņus un praviešus, kas pravietoja Kristus atnākšanu, Jāni Kristītāju, kas piedzīvoja Dieva atnākšanu un sagatavoja ceļu Kristus atnākšanai, mirušos, kas tika celti augšām no kapiem, mūsu pirmvecākus Ādamu un Ievu, kuru nepaklausības grēku ar savu paklausību līdz nāvei izpirka Kristus, – te līksmo visas Debesis un zeme par Kristus augšāmcelšanos no nāves! – Kristus no mirušiem augšāmcēlies, nāvi ar nāvi iznīcinājis, un tiem, kas kapos dzīvību dāvinājis! Un Baznīca dzied slavas dziesmu Dievadzemdētājai Jaunavai: Visšķīstā Jaunava, Tu nāves valstību esi izpostījusi, dzemdējot mūžīgo Dzīvību-Kristu, Kas šodien ir atspīdējis no kapa un pasauli apgaismojis ar augšāmcelšanās gaismu!
Izstādes ikonas atklāj Kristu dažādos viņu dzīves posmos – kā bērnu, Kas tikko piedzimis, kā apskaidrotu, atklājot savu dievišķo dabu Tabora kalnā, kā mirušu, Kas tiek guldīts kapā, kā augšāmcēlušos Kungu, kas uzvarējis nāvi, un kā Valdnieku, Kas sēd tronī un valda pār pasauli. Jo Kristus dzimšanā ir ietverta arī Viņa apskaidrošanās, nāve un Augšāmcelšanās – šis loks, kas atkārtojas arī mūsu dzīvēs, ja ejam savu dzīves ceļu kopā ar Kristu. Kristus uzvaru pār nāvi izsaka arī vārdi, ko Viņš veltīs Savai Mātei, kas stāvēs pie krusta un apraudās savu Dēlu, – Neraudi par mani, Māt, redzot kapā Mani, Ko bez sēklas savās miesās esi ieņēmusi kā Dēlu, jo Es augšāmcelšos godībā kā Dievs, un līdzi celšu augšām mūžībā tos, kas ar ticību un mīlestību tevi godā. Tā Dēls izrāda mīlestību un bezierunu cieņu savai Mātei. Un par to ir šie Kristus Augšāmcelšanās svētki – par dzīvības uzvaru pār nāvi. “Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs (Jāņa 11:25), saka Kristus.
Šajā izstādē izvēlētās ikonas vēsta par ticībā uz Dievu tapušiem tēliem, – kuri, tos aplūkojot, palīdz tuvoties un iekļūt sakrālā telpā – piedzīvot sastapšanos ar lielu dievišķu notikumu – Dieva uzvaru pār nāvi un augšāmcelšanos, atklājot arī Dievmātes ticību, viņas vietu Kristus dzīvē, kā arī rūpes par mums. Dievmātes ikonas ļauj izprast arī Dievmātes lomu mūsu pestīšanā – visas lūgšanas, kuras veltām viņai, nonāk pie viņas Dēla un mūsu Kunga, un tā, pateicoties Dievmātes aizbildnībai, mēs iegūstam žēlastību – atbildes uz mūsu lūgšanām. Pati Dievmāte ir tikusi apžēlota, saņemot vēsti no Eņģeļa par Dieva iemiesošanos – Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas Kungs ar tevi! (Lk. 1:28) – un viņa turpina izlūgt šo žēlastību arī mums.
Tāpēc novēlam, sagaidot Kristus Augšāmcelšanās svētkus, ikvienam līdzi priekā godāt augšāmcelto Dieva Dēlu, pievienojoties Eņģeļa sveicienam Dievmātei:
“Eņģelis Dieva Svētītai sacīja: Esi sveicināta Tu, Šķīstā Jaunava, es saku atkal, esi sveicināta! Tavs Dēls, mirušos uzcēlis, trešajā dienā no kapa augšāmcēlās, – ļaudis, priecājieties!”